Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego „Za ile dzwonek?”

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem strony www.zailedzwonek.pl jest firma „Za ile dzwonek? Justyna Malicha” z siedzibą w Łodzi.
  (NIP firmy: 7262512236)
 2. Poniższy regulamin stanowi zasady umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www. zailedzwonek.pl.

§ 2. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.zailedzwonek.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
 3. Sprzedawca – „ZA ILE DZWONEK?” JUSTYNA MALICHA z siedzibą w Łodzi.
  NIP: 7262512236, e-mail: kontakt@zailedzwonek.pl
 4. Treści cyfrowe – pliki cyfrowe dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.
 5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem www.zailedzwonek.pl
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument-przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do CEiDG dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.

§ 3. KONTAKT

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się z firmą „Za ile dzwonek?” za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.zailedzwonek.pl
  lub bezpośrednio poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@zailedzwonek.pl
 2. Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem strony firmy na platformie facebook – www.facebook.com/zailedzwonek.

§ 4. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Oferowane materiały dostępne są w formie PDF – do samodzielnego wydruku.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do plików po dokonaniu zapłaty na widoczny po złożeniu zamówienia numer konta.
 3. Możliwa forma zapłaty to bezpośredni przelew na konto bankowe lub płatność za pośrednictwem „szybkich płatności”.
 4. Użytkownik dokonując opłaty uzyskuje dostęp do wybranych plików w formie PDF.
 5. Dostęp do zamówionych plików użytkownik otrzymuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego. W przypadku skorzystania z opcji „szybkich płatności” – dostęp udzielany jest automatycznie po przetworzeniu płatności przez system – jest to zazwyczaj kilka minut. W przypadku tradycyjnego przelewu czas ten może się wydłużyć do 72 godzin.
 6. Pliki PDF dostępne są w panelu klienta, po zalogowaniu na konto, które użytkownik samodzielnie zakładał dokonując zakupu w sklepie. Sklep nie wysyła plików na adresy mailowe użytkowników.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Chcąc zakupić materiały dydaktyczne należy zarejestrować się na stronie www.zailedzwonek.pl, a następnie zalogować się do sklepu na podstawie danych dostępowych określonych samodzielnie przez użytkownika na etapie rejestracji konta.
 2. Do jednego konta – przypisany jest jeden użytkownik .
 3. Użytkownik powinien chronić swoje dane dostępowe i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 4. Strona „Za ile dzwonek?” nie odpowiada za zgubienie / zapomnienie lub przechwycenie przez osoby trzecie danych dostępowych użytkownika.
 5. Zakazane jest przesyłanie zakupionych materiałów PDF osobom trzecim. Użytkownik może korzystać z zakupionych materiałów dla potrzeb własnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów, nie do jego praw autorskich.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania platformy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.
 7. Konta użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte. W przypadku usunięcia konta użytkownika, który naruszał regulamin, opłata za pliki PDF nie jest zwracana.
 8. Na życzenie Użytkownika Usługodawca może wystawić Fakturę ZW za zakup materiałów dydaktycznych.
  Użytkownik zobowiązany jest zgłosić chęć otrzymania faktury PRZED zakupem i opłaceniem zamówienia wysyłając maila na adres kontakt@zailedzwonek.pl. W tytule maila użytkownik wpisuje „faktura”, a w treści maila – dane do faktury.

§ 6. REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. W przypadku zamówienia / zakupu plików PDF Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia plików w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty na jego koncie bankowym.
 2. W związku z niewykonaniem usługi przez Usługodawcę – Użytkownik ma prawo do reklamacji, która powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i dostarczona Usługodawcy drogą elektroniczną i dostarczona na podane w powyższych regulaminie adresy mailowe ( pkt. 3)
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika oraz numer zamówienia oraz numer konta bankowego, na które ma zostać zwrócona opłata.
 4. Usługodawca jest zobowiązany odpowiedzieć na pisemną reklamację w terminie 14 dni, a jeśli tego nie zrobi żądanie Użytkownika uznaje się za zasadne.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży plików PDF z Platformy w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie kolejnych plików PDF wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

§ 9. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
  * Aktywne konto poczty elektronicznej
  * Urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www
  * Akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
  * Obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
  *W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx, mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.
 2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.
 3. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a) prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;

b) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

c) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Portalu;

d. dobrowolności podania danych.

Sprzedawca oświadcza, że udostępnione dane posłużą jedynie do obsługi klienta i realizacji zamówień. Nie zostaną udostępnione innym podmiotom do celów komercyjnych.

4. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności.
Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.